function setREVStartSize(e){ try{ var i=jQuery(window).width(),t=9999,r=0,n=0,l=0,f=0,s=0,h=0; if(e.responsiveLevels&&(jQuery.each(e.responsiveLevels,function(e,f){f>i&&(t=r=f,l=e),i>f&&f>r&&(r=f,n=e)}),t>r&&(l=n)),f=e.gridheight[l]||e.gridheight[0]||e.gridheight,s=e.gridwidth[l]||e.gridwidth[0]||e.gridwidth,h=i/s,h=h>1?1:h,f=Math.round(h*f),"fullscreen"==e.sliderLayout){var u=(e.c.width(),jQuery(window).height());if(void 0!=e.fullScreenOffsetContainer){var c=e.fullScreenOffsetContainer.split(",");if (c) jQuery.each(c,function(e,i){u=jQuery(i).length>0?u-jQuery(i).outerHeight(!0):u}),e.fullScreenOffset.split("%").length>1&&void 0!=e.fullScreenOffset&&e.fullScreenOffset.length>0?u-=jQuery(window).height()*parseInt(e.fullScreenOffset,0)/100:void 0!=e.fullScreenOffset&&e.fullScreenOffset.length>0&&(u-=parseInt(e.fullScreenOffset,0))}f=u}else void 0!=e.minHeight&&f

ZAUFALI NAM

 
 

Szczegółowy opis projektu

CEL PRAKTYCZNY
- nabycie umiejętności określania na bieżąco mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wynikających z mikro i makrootoczenia,
- opracowanie misji i wizji marki obiektu/przedsiębiorstwa uwzględniając potencjał wewnętrzny,
- wyznaczenie celów strategicznych przedsiębiorstwa zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej i organizacyjnej,
- określenie obszarów problemowych i zarekomendowanie działań naprawczych,
- wskazanie możliwości wykorzystania audytów porównawczych, zgodnie z metodologią Mystery Quest, do budowania strategii działania, planów finansowych, zmniejszenia kosztów, budowy przewagi konkurencyjnej, wzmacniania zespołów, podnoszenia profesjonalnej obsługi klienta,
- określenie możliwości wykorzystania potencjału regionu do wykreowania markowego produktu turystycznego,
- wypracowanie odpowiednich procedur pozwalających na wzmocnienie skuteczności zespołów sprzedażowych, marketingowych i wszystkich pozostałych mających bezpośredni kontakt z klientem,
- określenie spójności oraz skuteczności wykorzystywanych narzędzi marketingowych,
- wskazanie na odpowiednie działania marketingowe spójne z koncepcją marki,
- określenie i wybór najlepszej strategii marketingowej biorąc pod uwagę określone wcześniej cele,
- opracowanie koncepcji spójnych materiałów reklamowych,
- opracowanie zaleceń oraz rekomendowanych działań w zakresie: podstawowych elementów funkcjonowania obiektu, strategii marketingowej, budowania strategii struktury organizacyjnej.
ANALIZA POTENCJAŁU RYNKU
Analiza potencjału zewnętrznego ma na celu określenie możliwości jakie kryją się w elementach strukturalnych, jak i funkcjonalnych. Wykorzystanie atutów lokalnego rynku oraz świadomość istniejących zagrożeń, pozwala na zbudowanie odpowiedniej strategii, która pozwoli na dynamiczne reagowanie na zmiany wymuszone przez rynek. W ramach tej części doradztwa zrealizowane zostaną następujące cele:
- Analiza elementów strukturalnych: Walory turystyczne; Baza noclegowa;
- Baza gastronomiczna; Baza towarzysząca
- Analiza elementów funkcjonalnych
- Analiza determinant turystycznego wizerunku regionu
- Analiza ruchu turystycznego ze wskazaniem kierunków wykorzystania
- Odpowiedź na pytanie: Jak wykreować regionalny produkt turystyczny z naszego obiektu?
AUDYT WEWNĘTRZNY
- Przeprowadzenie badanie Mystery Quest w obiekcie oraz w trzech wyznaczonych obiektach konkurencyjnych
- Analiza porównawcza elementów technicznych, wykorzystywanych narzędzi marketingowych oraz obsługi klienta w przebadanych obiektach noclegowych,
- Analiza informacji przekazanych podczas rozmów z hotelarzem.
ANALIZA SPÓJNOŚCI MARKI
Analiza wykorzystywanych narzędzi marketingowych pod kątem spójności marki, szczególnie biorąc pod uwagę tożsamość marki oraz jej wizerunku. Ustalenie elementów fundamentalnych oraz sprecyzowanie wyróżników a także standardów budowanej marki pozwoli na opracowanie skutecznej strategii marketingowej. W ramach tej części doradztwa zrealizowane zostaną następujące cele:
- Analiza strony internetowej,
- Analiza profili społecznościowych,
- Analiza opinii wśród klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych
- Opracowanie uszytych na miarę potrzeb wytycznych do badania spójności marki w wykorzystywanych narzędziach marketingowych.
WYTYCZNE DO STRATEGII MARKETINGOWEJ
Strategia marketingowa pozwala na ukierunkowane działanie zgodnie z opracowanym wcześniej schematem realizacji celów. Tylko uporządkowane działanie zgodne z odpowiednimi procedurami daje realną szanse na osiągniecie sukcesu, który może być powielany wielokrotnie przy zastosowaniu opracowanego schematu działań. W ramach tej części doradztwa zrealizowane zostaną następujące cele:
- Określenie misji i wizji obiektu,
- Wyznaczenie celów krótko i długoterminowych zarówno na płaszczyźnie biznesowe, jak i organizacyjnej,
- Określenie i zdefiniowanie potrzeb grupy docelowej,
- Wybór odpowiednich narzędzi marketingowych z określeniem wytycznych odo ich stosowana,
- Wyznaczenie wytycznych do sporządzenia procedur działania i zasad ich tworzenia oraz wdrażania,
- Zbudowanie strategii działania na podstawie uzyskanych odpowiedzi na następujące pytania:
- Dlaczego konkurencja jest lepsza?
- Jak zwiększyć obłożenie?
- Jak zminimalizować koszty?
- Co zrobić, aby klient wracał oraz wydawał pozytywne opinie?
- Ustalenie rekomendowanych działań.
DODATKOWE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
- Opracowanie rekomendowanego programu szkoleń
- Możliwość przeprowadzenia dwóch wybranych szkoleń
- Opracowanie spójnych wzorów materiałów reklamowych
- Opracowanie wytycznych do działań w social media, strony www itp.
- Opracowanie podstawowej wersji spaceru wirtualnego
- Opracowane zostaną procedury i zakres rekomendowanych działań prowadzących do zbudowania silnej marki obiektu
- Sporządzenie Street View / spacer wirtualny w podstawowe wersji
EFEKTY KOŃCOWE
- W efekcie doradztwa opracowany zostanie raport zawierający wyniki analiz i badań w zakresie: audytu potencjału wewnętrznego i zewnętrznego, spójności marki i strategii marketingowej.
- Matryca do elastycznej strategii budowania marki obiektu - łatwa do wdrażania i wprowadzania elastycznych zmian, przy jednoczesnej kontroli prowadzonych działań
ZARYS RAPORTU KOŃCOWEGO
I. Analiza potencjału regionu
1.1.Elementy strukturalne
1.1.1. Walory turystyczne
1.1.2. Baza noclegowa
1.1.3. Baza gastronomiczna
1.1.4. Baza towarzysząca
1.2. Elementy funkcjonalne
1.3. Turystyczny wizerunek regionu

II. Badanie Mystery Quest
2.1. MQ w obiekcie
2.2. MQ – diagnoza konkurencji wybranych trzech obiektów konkurencyjnych
2.3. Analiza płaszczyzny technicznej i obsługi klienta

III. Analiza marki obiektu
3.1. Analiza strony internetowej
3.2. Profile społecznościowe
3.3. Internetowe opinie nt. obiektu
3.4. Metody badania spójności marki

IV. Elementy strategii marketingowej
4.1 Misja i wizja obiektu
4.2. Cele długo- i krótkoterminowe
4.2.1. Płaszczyzna biznesowa
4.2.2. Płaszczyzna kadrowa
4.3. Segmentacja gościa
4.4. Narzędzie marketingowe i wytyczne do ich stosowania
4.5. Niezbędne procedury i zasady ich tworzenia

V. Strategia działania
5.1. Odpowiedź na kluczowe pytania:
5.1.1. Dlaczego konkurencja jest lepsza?
5.1.2. Jak zwiększyć obłożenie?
5.1.3. Jak zminimalizować koszty?
5.1.4. Co zrobić, aby klient wracał oraz wydawał pozytywne opinie?
5.2. Rekomendowane działania
5.3. Rekomendowany harmonogram działań

Twórca projektu „SILNA MARKA HOTELU”

dr Anna Nitkiewicz-Jankowska

Ekspert ds. Marki

Właścicielka firmy Premium Personal Branding (działalność szkoleniowa i marketingowa). Od 1998 roku jest nauczycielem akademickim, adiunktem Uniwersytetu Śląskiego (Kierunek Turystyka na WNoZ). Doktor nauk ekonomicznych (praca doktorska z zakresu koncepcji markowego produktu turystycznego). Autorka ponad 70 prac naukowych, współautorka kilku książek i opracowań (Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013). Autorka książki „STRATEGIA MARKI OSOBISTEJ…”, współautorka opracowań w projektach realizowanych przez Śląską Organizację Turystyczną oraz Instytut Turystyki w Krakowie sp.z o.o.

www.annanitkiewiczjankowska.pl
 

Partnerzy merytoryczni

Szymon Kończyk - Ekspert ds. Badań
Szkolenie z zakresu strategii działania na booking.com, doradztwo i obsługa booking.com, badania rynku
grazyna-profilowe copygpl
Grażyna Pawtel-Lorente - Ekspert ds. Wizerunku online
Analiza strony internetowej, analiza profili społecznościowych, opracowanie indywidualnych wytycznych dotyczących strony i narzędzi marketingowych
dr Grzegorz Jankowski – Ekspert ds. turystyki
• waloryzacja środowiska przyrodniczego i kulturowego
logo-400
Dorf-Burke & Wałaga-Pilor Kancelaria Radców Prawnych
• prawo cywilne (w tym windykacja oraz spory sądowe),
• prawo gospodarcze i handlowe,
• prawo autorskie i własności intelektualnej,
• prawo pracy,
• prawo zamówień publicznych
dr Aleksander Wolski - Socjolog
• badania socjologiczne: społeczności lokalnych, konsumentów
Tomasz Markowski - Ekspert ds.Szkoleń Sprzedażowych
szkolenia w zakresie: • rekrutacji
• efektywnego budowania, zarządzania zespołem oraz komunikacji w zespole
• zarządzania sytuacyjnego i wywierania wpływu
• budowania relacji
• ponadto projektuję i prowadzę procesy Assessment Center oraz Dev
Grzegorz Zięba - Technika Uwalniania
www.freeyourbirds.com
Dr Katarzyna Majchrzak
Strategia budowania produktu turystycznego, hotelarskie szkolenia branżowe

Partnerzy

fabryka-mebla
Fabryka Mebla
• wyposażenie w meble hotelowe oraz meble do części wspólnych
• przygotowywanie pokoi wzorcowych od A do Z
logo-renoma
Renoma
• usługi księgowe
• usługi kadrowe
• doradztwo księgowe i podatkowe
logo-spectrum
Spectrum o. Tychy
• ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, szyb i elementów szklanych • pokrycie szkód w artykułach spożywczych,
• pokrycie szkód spowodowanych przez akty wandalizmu, w tym np. graffiti
• usługi assistance
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy,
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania majątku to ważny element polisy dla Przedsiębiorcy.
logo-reklama
GP Studio Reklamy
• druk m.in.: materiałów reklamowych, folderów, wizytówek, kopert, papieru firmowego
• gadżety reklamowe
 
logo-dzika-roza
Dzika Róża
• aranżacja hotelowych części wspólnych, pokoi hotelowych, sal konferencyjnych
• dekoracja okazjonalna
• dekoracje wykonywane są z kwiatów i materiałów naturalnych oraz sztucznych
sedes
Higienicznewc.pl
• rewolucyjne, opatentowane rozwiązanie - automatycznie zmieniana pokrywa deski sedesowej,
• higieniczna mata eliminująca przykry zapach oraz ślady i plamy pod pisuarem
logograpes
Grapes 360
• spacery wirtualne StreetView i spacery interaktywne • zarządzanie wizytówką Google Moja Firma • reportaże w formie 360-stopniowego spaceru wirtualnego uzupełnionego o zdjęcia, filmy i informacje dotyczące wydarzenia
Business Management Consulting
• wycena nieruchomości i ruchomości oraz majątku przedsiębiorstwa
• pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• wycena akcji/udziałów spółek, zorganizowanych części przedsiębiorstw
• analizy ekonomiczne, business plany i inne.
 
Gardenia Design
- planowanie zieleni wokół obiektu - urządzanie zieleni wokół obiektu od podstaw - zmiana charakteru istniejącej zieleni
bellator-logo
Bellator
• szkolenia antyterrorystyczne podnoszące bezpieczeństwo pracowników hotelu oraz gości hotelowych,
• szkolenia z zasad postępowania z agresywnym i roszczeniowym klientem,
• szkolenia z zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
• szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.
Atelier Druku
• całościowe oznakowanie obiektu hotelowego: reklama świetlna, tablice kierunkowe, pylony i witraże, tablice i tabliczki informacyjne,
• gabloty
• systemy wystawiennicze
• oklejanie samochodów
NPS
nps-eco.pl
• realizacje metalowe: paleniska, elementy ozdobne ze stali KORTEN, meble metalowe
 

Patronat

OROT
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
 
 
 

PORADY NASZYCH EKSPERTÓW

30 lipca, 2018

Silna Marka Hotelu Dzika Róża

30 lipca, 2018

Silna Marka Hotelu Rubikon

30 lipca, 2018

Silna Marka Hotelu Spectrum


 

WYPEŁNIJ FORMULARZ